RSS
szukaj
RSS
A A A
BIP OPS Bogatynia

Statut

S T A T U T
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bogatyni

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
ustawy z dnia12 marca 2004r. o pomocy społecznej
( tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175,poz. 1362 ze zm. ),
innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. Z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.),
niniejszego statutu

.
§ 2.


1. Terenem działania Ośrodka jest gmina Bogatynia.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29.


§ 3


Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Bogatynia rozliczającą się z budżetem gminy w dziale 852 Pomoc społeczna.


II. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA.


§ 4.


Ośrodek prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Bogatynia mające na celu:
umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.


§ 5.


Do zakresu działania Ośrodka należy wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych Gminie Bogatynia z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.


§ 6.


1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik.
2. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
4. Kierownik składa Radzie Gminy i Miasta Bogatynia coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
5. Podczas nieobecności Kierownika trwającej dłużej niż 14 dni zastępstwo sprawuje jego zastępca.
6. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 7


1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.


§ 8


Zadania służb pomocy społecznej wykonywane są przez Pracownków Socjalnych, którzy są zobowiązani do:
1) Realizacji celów pomocy społecznej.
2) Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
3) Stosowania właściwych metod i technik pracy socjalnej oraz ich rozwijania.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA.


§ 9


1. Ośrodek prowadzi własną gospodarkę finansową pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Ośrodek prowadzi działalność finansową na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
3. Gospodarkę finansową Ośrodka prowadzi Kierownik, który powierza obowiązki w zakresie rachunkowości i finansów Głównemu Księgowemu na zasadach określonych w ustawach.
4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
V. MIENIE OŚRODKA.


§ 10


Majątek Ośrodka jest mieniem Gminy Bogatynia i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów i zadań zgodnie z działalnością statutową.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


§ 11


W celu realizacji zadań określonych statutem Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


§ 12


1. Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.Opublikował: Jarosław Dziadosz
Publikacja dnia: 30.01.2013
Podpisał: Edward Rak
Dokument z dnia: 29.06.2012
Dokument oglądany razy: 6 873